Over de GAU

De GAU treedt op als vertegenwoordiger van de leden naar overheden en andere geledingen in het boekenvak. Onderhandelt en reguleert waar dit nodig is. Verleent diensten aan leden. Agendeert vernieuwingen in product, marketing en proces. Biedt een platform voor uitwisseling van best practices en een netwerkfunctie voor de leden.

De Groep Algemene Uitgevers (GAU) wordt geleid door een bestuur dat terzijde wordt gestaan door het GAU-bureau. Het bestuur bestaat uit minimaal (statutair) drie leden, maar gewoonlijk tussen de zes en de acht personen. Zij bestaat in de regel uit (uitgeef)directeuren van de lidbedrijven (en hun dochters). De GAU streeft ernaar om een bestuur te hebben dat de diversiteit van de leden weerspiegelt, zowel in een gelijke verhouding man-vrouw, als in grotere en kleinere leden. Daarmee weerspiegelt zij in voldoende mate de GAU-leden. Bestuursleden worden op basis van deze criteria in de regel gevraagd door het bestuur. Nieuwe bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering. Voor hun benoeming kunnen zij eventueel al deelnemen aan de bestuursvergaderingen.

Bestuur

Voorzitter Drs. Geneviève  Waldmann – VBK

Penningmeester J.J. (Jan-Joris) Keijzer – HarperCollins Holland

Bestuurslid B. (Barend) Wallet – Unieboek | Het Spectrum

Bestuurslid A.M. (Annette) Portegies – Singel Uitgeverijen

Bestuurslid A. (Anke) Roelen – Xander Uitgevers

Bestuurslid M.G. (Marius) van Campen – Gottmer Uitgevers Groep

GAU-bureau

Martijn David – Algemeen secretaris

Sanne Walraven – Coördinator

Linda Verhoeven - Secretariaat

Lobby

De branche-organisatie GAU treedt dikwijls op als lobbyist. De lobby richt zich op de partijen die de omstandigheden van de markt bepalen. Dit zijn onder andere de centrale overheid, politiek, Europese Unie, (inter-)nationale en maatschappelijke organisaties. Mede via de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB) en de goede contacten met het ministerie van OCW oefent de GAU haar invloed uit. De volgende partners en contacten zijn van belang bij de lobby op diverse gebieden:

Onderhandelen

De GAU treedt op als onderhandelaar bij het maken van extern bindende afspraken. Deze zorgen ervoor dat de condities en regels voor iedereen in de Nederlandse boekenmarkt dezelfde zijn. De GAU spant zich in om dit via zelfregulering (convenanten en collectieve overeenkomsten) te realiseren. Voorbeelden van overeenkomsten waarbij de GAU optreedt als onderhandelaar zijn:

Dienstverlening

De GAU biedt haar leden diverse services, waaronder (voorlichting over) juridisch advies, digitalisering en innovatie, en marktonderzoek. Daarnaast is de GAU aangesloten bij Stichting Mores, het steun- en adviespunt grensoverschrijdend gedrag voor de culturele en creatieve sector. 

Met de andere boekengroep van de Mediafederatie, MEVW, wordt gericht samengewerkt. Daarnaast worden er voorlichtingsbijeenkomsten gehouden, trainingen gegeven, vakbeurzen georganiseerd en is er communicatie naar de leden via de website, nieuwsbrieven en circulaires. Volg ons ook op LinkedIn om op de hoogte te blijven.

Regulering

Een belangrijke taak van de GAU is de (beperkte) regulering van de markt. Hiertoe werkt zij aan intern richtinggevende afspraken zoals het Centraal Depot van CB, Modelcontracten, et cetera.

Organisatie en partners

Het vergroten van de gemeenschappelijke identiteit van de leden is een belangrijk aandachtspunt. Bijeenkomsten, activiteiten en discussies dragen hieraan bij. De GAU besteedt veel aandacht aan deze netwerkfunctie en werkt daarbij samen met diverse partners.

Beleid

De GAU houdt zich bezig met een groot aantal inhoudelijke onderwerpen, zoals:

Lidmaatschap

De leden van de GAU vertegenwoordigen zo’n 80% van de algemene boekenmarkt. Lidmaatschap van de GAU brengt verschillende voordelen met zich mee. Meer informatie over lid worden van de GAU kunt u vinden op de pagina lidmaatschap.