Online register toegankelijke boeken

Stichting Dedicon heeft sinds heden een online, openbaar register waarin alle werken vermeld staan die vanaf 1 januari 2019 zijn omgezet naar een toegankelijke versie voor mensen met een leeshandicap. Dit register is tussen partijen afgesproken als vervanging van de eerder gebruikelijke meldingsbrief voor voorgenomen omzetting. Het register is te vinden op https://omgezettewerken.dedicon.nl.

In dit register worden alle werken van algemene lectuur getoond die sinds 1 januari 2019 zijn omgezet naar een toegankelijke versie. De werken zijn vindbaar op titel, auteur, uitgever en ISBN. De datum beschikbaar verwijst naar de dag waarop het omgezette werk is toegevoegd aan de collectie van de bibliotheekvoorziening voor personen met een leeshandicap.

Op basis van een beperking in de Auteurswet (art.15 j t/m m) kunnen Dedicon en CBB zonder voorafgaande toestemming een auteursrechtelijk beschermde werk omzetten naar een aangepast lezen kopie en deze toevoegen aan de uitleencollectie van BPL en/of de lokale bibliotheek. De kopie kan uitsluitend ten goede komen aan personen met een leeshandicap. De uitvoering van deze beperking is in goede afstemming met de rechthebbenden vervat in een regeling die overeengekomen is tussen de KB, de Mediafederatie en Dedicon; de Regeling Toegankelijke Lectuur voor mensen met een leesbeperking 2019-2021.

In tegenstelling tot eerdere regelingen is in deze Regeling de meldingsplicht van een voorgenomen omzetting komen te vervallen. In de plaats daarvan is afgesproken een openbaar toegankelijk register te publiceren. Ook is afgesproken dat partijen zich zullen inspannen om te controleren of een toegankelijk werk commercieel of anderszins beschikbaar is zodat dubbele productie wordt vermeden.

Met dit register van omgezette werken Algemene Lectuur draagt Dedicon ten behoeve van betrokken partijen zorg voor de openbaar toegankelijke registratie van werken die zijn omgezet voor de bibliotheekvoorziening voor mensen met een leesbeperking (conform Art.3 Regeling). Het register bevat uitsluitend werken van Algemene Lectuur (fictie en non-fictie).

Voor verdere vragen kunt u zich wenden tot Koen Krikhaar van Stichting Dedicon (koenkrikhaar@dedicon.nl).