Leescoalitie luidt noodklok bij ministers van Onderwijs én Cultuur

Een goede leesvaardigheid is een basisbehoefte voor iedereen en er zijn forse investeringen en daadkracht nodig om iedereen in Nederland gelijke kansen te bieden. Dat is de kern van het manifest dat 13 oktober is aangeboden aan minister Van Engelshoven, samen met twee symbolische noodklokken; een voor haarzelf en een voor onderwijsminister Slob.

Ons land telt 2,5 miljoen mensen die onvoldoende leesvaardig zijn om succesvol deel te nemen aan de samenleving. Grote groepen kinderen kunnen niet goed meekomen op school en raken al vroeg op achterstand. Zo komt uit recent onderzoek van Pisa naar voren dat een kwart van de 15-jarigen risico loopt op laaggeletterdheid. In alle bevolkingsgroepen in Nederland neemt het vermogen om diep en geconcentreerd te lezen af.

Manifest

Er zijn talloze initiatieven in Nederland om het lezen te bevorderen, het ontbreekt niet aan goede bedoelingen en er is een breed pakket van maatregelen, acties en websites. Wat echter ontbreekt is een gevoel van urgentie, samenhang in het leesbeleid en samenwerking bij de overheid en in het veld (tussen onderwijspartijen, jeugdgezondheids- en leesbevorderingsorganisaties). Ook is er geen overkoepelende visie en prioritering van doelen. De Leescoalitie neemt het initiatief tot brede samenwerking vanuit het veld, door een gezamenlijk opgesteld manifest te publiceren. In dit manifest staan stevige ambities:

  1. Elke leerling verlaat school met voldoende leesniveau. Focus hierbij op groepen die het hardst achterblijven: jongens, leerlingen in het vmbo en mbo, jongeren met een migratieachtergrond.

  2. Alle leraren en onderwijsassistenten zijn voldoende toegerust om goed en motiverend leesonderwijs te geven; pedagogisch medewerkers weten hoe ze leesbevorderend moeten werken. Leesvaardigheid én leesplezier staan hierbij centraal.

  3. De kunst van het lezen is een zorg voor iedereen en behoeft structurele aandacht van het kabinet, de Kamer, regionale en lokale overheden, werkgevers, vakbonden en alle mensen die verantwoordelijkheden dragen voor anderen.

Zie voor het volledige manifest met daarin alle ambities en doelen www.tijdvooreenleesoffensief.nl en laat weten of u het offensief steunt.

De Leescoalitie

De Leescoalitie is een samenwerkingsverband tussen Stichting Lezen, Stichting CPNB, Stichting Lezen en Schrijven, Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum, de Koninklijke Bibliotheek, de Vereniging van Openbare Bibliotheken en het Nederlands Letterenfonds.

Het manifest wordt verder ondersteund door de PO-Raad, de VO-Raad, de Taalunie, de Schrijverscentrale, de Schoolschrijver, KNAW, SLO, Ouders & Onderwijs, LAKS, het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid en de SER.