GAU verheugd over verlaagd tarief voor e-publicaties

Ook de GAU juicht de introductie van het verlaagde BTW-tarief voor e-publicaties toe. De maatregel is opgenomen in het Belastingplan 2020.

Afgelopen dinsdag presenteerde het Kabinet het Belastingplan 2020 met daarin de lang gekoesterde wens van uitgevers om e-books onder het verlaagde BTW-tarief te brengen. In het oorspronkelijke wetsvoorstel werd de ongelijke behandeling van fysieke en digitale publicaties voor e-books en educatieve publicaties opgeheven, maar bleef het hoge btw-tarief van toepassing op onder andere verrijkte e-books en uitgeefproducten als digitale nieuwsmedia en magazines.

De Mediafederatie heeft eerder dit jaar in een consultatiebijdrage over dit voorstel en in diverse gesprekken met het ministerie van Financiën met klem gepleit voor meer ruimte om digitale publicaties onder het lage tarief te brengen.

Belangrijke aanpassingen

Wij zijn verheugd dat het uiteindelijke wetsvoorstel de volgende belangrijke aanpassingen bevat:

  • Voor de vergelijkbaarheid tussen fysieke en digitale publicaties is afgestapt van de verschijningsvorm als bepalend criterium. Op voorstel van de Mediafederatie is gekozen voor vergelijkbaarheid naar inhoud en gebruik. Deze norm is werkbaarder en toekomstbestendiger.

  • Ook luisterboeken vallen onder het verlaagde BTW-tarief.

  • Het toevoegen van video en audio aan e-publicaties is toegestaan onder de nieuwe regels, tenzij de inhoud van een publicatie hier hoofdzakelijk of volledig uit bestaat. Het strengere vereiste van bijkomstigheid is losgelaten.

Discussiepunten

Hoewel de GAU en de Mediafederatie positief zijn gestemd over deze aanpassingen, verwachten wij dat de nieuwe regeling op een aantal punten nog tot discussie zal leiden. Een daarvan is dat voor andere e-publicaties dan nieuwswebsites geldt dat deze ‘statisch en voor alle afnemers hetzelfde’ moeten zijn. Toevoeging van interactieve kaarten, reactiemogelijkheden en dergelijke aan reguliere e-publicaties kan daardoor het verlaagde tarief onmogelijk maken. Ook met toevoeging van niet-dynamische extra digitale gebruikersfaciliteiten kan het verlaagde tarief in gevaar komen. Dit is overigens niet zo, als de toevoeging slechts bijkomend is.

De Mediafederatie zal mede namens de GAU over deze onderwerpen in overleg treden met het ministerie van Financiën.