GAU inzake streamingmodellen

De markt voor e-books heeft zich de laatste jaren flink ontwikkeld, alhoewel wellicht in een minder hoog tempo dan door sommigen voorspeld. Na de muziek- en de filmindustrie heeft de boekensector nu ook diverse abonnementsmodellen voor e-books, waaronder een streamingmodel. Streamingmodellen passen bij een publiek dat constant on-line bereikbaar is. Bovendien bieden ze hopelijk een antwoord op piraterij.

Auteurs en uitgevers hebben er belang bij om boeken optimaal te exploiteren. Een dergelijke exploitatie is voor uitgevers ook noodzakelijk om een breed assortiment te blijven voeren. Streamingmodellen zijn een vorm van exploitatie, net zo goed als fysieke boeken, luisterboeken of downloads van e-books dat zijn. Ze passen in het totale exploitatieplaatje van een boek.
In zo’n streamingmodel zijn in de regel de verdiensten voor alle partijen, aanbieders, uitgevers en auteurs, tevoren minder helder vast te stellen dan in een regulier model waarin per download wordt betaald. Van de opbrengst per e-book krijgen de schrijver, de uitgever en de exploitant elk een afgesproken deel, afhankelijk van onder andere het aantal keren dat zo’n e-book is gelezen en van de verkoopprijs van het E-book.
Uitgevers zullen de komende periode gebruiken om op een ook voor auteurs transparante wijze de opbrengsten van het model te analyseren.

Veel uitgevers hebben de afgelopen jaren mede namens hun auteurs uitgebreid met aanbieders onderhandeld, zowel over het assortiment dat ze beschikbaar stellen als de prijs die ze er voor krijgen. Dit alles om de meest gunstige voorwaarden voor auteur én uitgever te bedingen.
Ook bij de exploitatie van een boek in een streamingmodel hoort een eerlijke verdeling van de opbrengsten tussen auteur en uitgever. De suggestie die de Auteursbond in brieven en anderszins heeft gedaan dat uitgevers hun auteurs niet doorbetalen voor exploitatie via streaming is volstrekt onjuist. En ook nimmer door hen concreet aangetoond. Wij hebben de Auteursbond daar op aangesproken. Ook al omdat zij juist het laatste jaar het gesprek hierover steeds uit de weg zijn gegaan.

Auteurs en uitgevers zijn gebaat bij een zo optimaal mogelijk functionerende markt waarin op traditionele en op nieuwe manieren (betalende) lezers worden gezocht en gevonden.
Daarmee kunnen uitgevers blijven investeren in jong talent of titels voor een kleine groep lezers.

Veel uitgevers zijn de afgelopen periode met hun auteurs op verschillende manieren het gesprek aangegaan en zullen dat blijven doen. De GAU is altijd bereid het gesprek te voeren met de Auteursbond, en heeft dat ook aangeboden. Uiteindelijk moet het doel van alle partijen een gezonde en florerende boekenmarkt zijn met een eerlijke verdeling van opbrengsten. Ook in nieuwe modellen. Daarbij past samenwerking, waarin we een lange traditie hebben, in plaats van ongefundeerde verwijten en onjuistheden. De GAU is altijd bereid tot die samenwerking.